Copyright 2024 - Custom text here

ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย รับมอบหนังสือจากซีเอ็ด มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น

f t g m