Copyright 2024 - Custom text here

5 มกราคม. 2565.....สร้างความรู้ สู่ทักษะ สร้างรายได้ ให้ความสุข...หลักสูตรการทำขนมปาท่องโก๋เสปน ศูนย์เรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

f t g m