Copyright 2024 - Custom text here

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพ "เค้กกล้วยหอม" โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร คุณครูกชนิภา ดีพร้อม ครูชำนาญการพิเศษจากโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

f t g m