Copyright 2024 - Custom text here

ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนอุบลราชธานี กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ท่าน ดร.อารี หลวงนา ได้สนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุ ค่าวิทยากร เพื่อจัดกิจกรรมเรียนรู้อาชีพมาลัยผ้าขาวม้า

สโมสรโรตารีศรีอุบล สนับสนุนน้ำดื่มให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน วิทยากรจิตอาสา ผู้สนใจมาเรียนรู้ทุกท่าน

f t g m