Copyright 2024 - Custom text here

ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนอุบลราชธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 สโมสรโรตารีศรีอุบลสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุ ค่าวิทยากร เพื่อจัดกิจกรรมเรียนรู้การประดิษฐ์โมบายธุงใยแมงมุม และสนับสนุนน้ำดื่มให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน วิทยากรจิตอาสา ผู้สนใจมาเรียนรู้ทุกท่าน

f t g m