Copyright 2024 - Custom text here

กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 สโมสรโรตารีศรีอุบลสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุ ค่าวิทยากร เพื่อจัดกิจกรรมเรียนรู้การทำสร้อยดอกแก้ว และสนับสนุนน้ำดื่มให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน วิทยากรจิตอาสา ผู้สนใจมาเรียนรู้ทุกท่าน

f t g m