Copyright 2024 - Custom text here

1 ธันวาคม .2564 ..สร้างความรู้ สู่ทักษะ สร้างรายได้ ให้ความสุข...ศูนย์เรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สอนหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า สำหรับกลุ่มชมรมผู้ปกครองคนพิการจ.สุราษฎร์ธานี เพื่อต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

f t g m