Copyright 2022 - Custom text here

ศูนย์การเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนสุราษฎร์ธานี

ได้จัดกิจกรรมสอนอาชีพ “การทําผ้ามัดย้อม”เพื่อสร้างอาชีพที่ 2 ให้แก่ชุมชน

วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 

ณ ตําบลคลองฉนาก อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 


f t g m