Copyright 2022 - Custom text here

 

ความร่วมมือระหว่าง กศน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการจัดหลักสูตร อาชีพที่สอง ให้แก่เยาวชน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน Relearning [email protected]
 

 

 

 

 

 

f t g m